Büyük Selçukluların ilk döneminde Şafii-Eş'arilerin Hanefî-Mu'tezilî geleneğe bakışı

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Tez, "giriş, üç bölüm ve sonuçtan"tan oluşmaktadır. Giriş kısmında tezin hazırlanırken takip edilen yöntem, yararlanılan kaynaklar, amacı ve önemi, kapsam ve sınıurlılıkları, kavramsal çerçeve ile Eş'arilik ve Mu'tezile mezheplerinin doğuşu,gelişimi, temel ilkeleri ve Büyük Selçuklu döneminde mensup olanlar hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Devamında Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasi ve dini yapısı dört başlıkta incelenmiştir. Birinci başlıkta Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve devletleşme sürecinden bahsedilmiştir. İkinci başlıkta Tuğrul ve Alparslan dönemlerindeki siyasi panaroma sunulmuştur. Üçüncü başlıkta büyük Selçuklu Devleti'nin diğer devletlerle olan münasebeti ele alınmıştır. Dördüncü başlıkta ise Büyük Selçuklu Devleti'nin genel dini durumu ve mezhebi yapısı hakkında incelemelerde bulunulmuştur. Birinci bölümde Büyük Selçuklular Döneminde Eş'ari geleneğin Mu'tezile algısını oluşturan sebepler ele alınmıştır. İkinci bölümde E'şari geleneğin Mu'tezile'ye karşı mücadelesinin sosyo-politik seyri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Eş'ari alimlerin eserlerinde Mu'tezile'yi ele alışına yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmanın özeti ve değerlendirmesi yapılmıştır. The thesis consists of "introduction, three chapters and conclusion". In the introduction part, brief information is given about the method followed while preparing the thesis, the sources used, its purpose and importance, scope and limitations, the conceptual framework, the birth, development, basic principles of Ash'arism and Mu'tazila sects and those who belonged to them during the Great Seljuk period. Afterwards, the political and religious structure of the Great Seljuk State was examined under four headings. In the first title, the establishment of the Great Seljuk State and the process of statehood are mentioned. In the second title, the political panorama in the Tugrul and Alparslan periods is presented. In the third title, the relationship of the Great Seljuk State with other states is discussed. In the fourth title, the general religious situation and sectarian structure of the Great Seljuk State were examined. In the first chapter, the reasons that make up the Mu'tazila perception of the Ash'ari tradition in the Great Seljuk Period are discussed. In the second part, information is given about the socio-political course of the struggle of the A'shari tradition against the Mu'tazila. In the third chapter, the treatment of the Mu'tazila in the works of Ash'ari scholars is given. In the conclusion part, the summary and evaluation of the study were made.

Description

Keywords

Eşarilik, Mu'tezile, Büyük Selçuklular

Citation