Flag Counter

Now showing items 2918-2937 of 7809

  • H. L. A. Hart'ta tanıma kuralı 

   Ömür Surlu, Aydan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) is known to be the greatest jurist of the twentieth century because of his contributions to the legal philosophy. As a legal positivist, Hart put forward his own theory of law in ...
  • Haber söyleminin internet içeriklerine etkisi 

   Yaşın, Cem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   SUMMARY The aim of this thessis is to explored how the dominant discourse has been represented in Internet by different social identities. The theoretical framework of this study is constructed on the basis of subject and ...
  • Hacı İvaz Paşa'nın vakıf eserleri ve mimari faaliyetleri 

   Beyazıt, Mustafa (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   statesman and an architect of the early Ottoman era, Hacı İvaz Pasha, aside from his services in the military and political areas, has made valuable contributions to Turkish Art and architecture with his work in the cities ...
  • Hacı Muhammed Şehrî ve Dîvân'ı (İnceleme-metin) 

   İnan, Ömer Suat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Hacı Muhammed Şehrî, 18. yüzyılda yaşamış bir dîvân şairdir. Şairin günümüze ulaşan tek eseri Dîvân'ıdır. Manzumelerini kaleme aldığı bu eserinde Şehrî mahlasını kullanmıştır. Hacı Muhammed Şehrî mutasavvıf bir şair değildir. ...
  • Hadis kültür tarihinde imlâ meclisleri 

   AYDOĞDU DEMİR, RUKİYE (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   "Hadis Kültür Tarihinde İmlâ Meclisleri" adını taşıyan çalışmamız, bireysel olarak başlayan hadis imlâ faaliyetinin zamanla kitlesel ve sistematik bir yapıya dönüşümünü ve bu sürecin ilmi, kültürel, siyasi ve sosyal ...
  • Hadis literatüründe şerh geleneği ve özellikleri 

   Türcan, Zişan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  • Hadis tarihinde ilim yolculukları: Rihleler 

   ERDEM, ELİF (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışma, hadis tarihindeki ilim yolculuklarını yani rihleleri kapsamlı bir şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bakımdan zamansal ve mekânsal bir sınırlamanın yapılmadığı araştırmada, hadis alanında yetkin bir ...
  • Hadis tarihinde mihne dönemi 

   Akgül, Mustafa (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Abbasi halifesi Me'mûn'un (v. 218/833) hilafetinin son döneminde Kur'ân'ın mahluk olduğu görüşü devlet politikası olarak benimsenmiş ve bu düşünce önce dönemin önde gelen hadis alimlerine ve üst düzey yargı mensuplarına ...
  • Hadis usûlü ilminin doğuşu ve gelişimi Hicrî ilk III asır 

   Çelik, Abdullah (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Hadis usûlü, Hz. Peygamber'e isnâd edilen haberlerin aslına uygun nakli ve ona aidiyetini belirleme amacıyla konulan prensipleri belirleyerek bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen temel ilkelerin ...
  • Hadis ve fıkıh usûlünde haber kavramının farklılığı ve bunun dört mezhepteki etkileri 

   Diarra, Madou (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Fıkıh, Fıkıh Usûlü ve Hadis uleması delillerini Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Peygamber'in sünnetinden almaya, sonra da içtihatlarını bu ikisi üzerine b.a etmeye özen göstermiştir. Haklarında sarih (açık-net) nas bulamadıkları ...
  • Hadisler ışığında kalkınma 

   Çalgan, Mehmet Ali (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Kalkınma, günümüz dünyasını oldukça meşgul eden bir konu olup Hz. Peygamber'in (s) söz ve uygulamalarının bu alanda ne gibi esaslar getirdiği ve bu esasların günümüzün kalkınma meseleleriyle ilişkilerin ve güncel değerlerinin ...
  • Hadislerde Allah tasavvuru 

   Asar, Muhammet Ali (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   This thesis is to aim to determine Allah?s being, unity, divine names, attributes and research Allah?s imagination within the context of prophetic traditions.The study allows to compare God/Allah?s imaginations because of ...
  • Hadislerde Cibril 

   Güngör, Haydar (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Cibrîl, sadece İslam’da değil diğer ilahi dinlerde de varlığı bilinen, kabul edilen ve Peygamberlerin dışındaki bazı insanlarala iletişim kuran bir melektir. Cibrîl, Kur’an’da Ruh, Ruhu’l-Emin, Ruhu’l-Kuds, Resûl gibi ...
  • Hadisleri anlama yöntemi olarak esbâb-ı vurûd 

   Saylan, İbrahim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Saylan, İbrahim, Hadisleri Anlama Yöntemi Olarak Esbâb-ı Vurûd, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, XI+378s. Çalışmamız giriş, dört bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında şunlara yer verilmiştir: ...
  • Hadiste metin tenkidi ilkesi olarak pozitif bilimlere aykırılık 

   Oruçhan, Osman (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
   The reliability of hadith, which is one of the fundamental sources of religious science, has been discussed from the beginning. To overcome this problem, lots of methodologies which considers the imputation ofhadiths has ...
  • Hadiste ref problemi (mevkuf ve maktu hadislerin Rasulullah'a izafesi) 

   Suiçmez, Yusuf (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  • Hadîs tekniği açısından Cibrîl Hadîsi ve İslâm düşüncesine yansımaları 

   Tatlı, Bekir (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
   The Cibril Hadith from Point of Tecnical of Hadith and Its Effect to Islam Thought, Ph. D. Thesis, Advisor: Assoc. Prof. Bünyamin Erul, VI + 353 p. In this work, we have studied a famous hadith which called "Cibril Hadith". ...
  • Hafiz Muhammed b.Ömer el-İmadi'nin "Müfredatul-Kurra es-Seba" adlı eserinin tahkiki 

   Obaid, Ahmed Mukhlif (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu araştırma, Hafız İmadi'nin (ö. h.783) Mufredatu'l-Kurrai's-Seb'a adlı eserinin tahkikidir. Kitabın başlangıcından İbn Amir eş-Şami müfredesine kadar tahkik edilmiştir. Müellifinin VII. asrın alimlerinden ve disiplininde ...
  • Hak dini ve halk dini 

   Kılıç, Cevdet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)