Flag Counter

 

Recent Submissions

 • İbn Sînâ'nın Tanrı anlayışı 

  Yalçıntaş, İsmail (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu tez, İbn Sînâ'nın metafizik sisteminin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak Tanrı anlayışını ve bu Tanrı anlayışının ihtiva ettiği farklı yönleri felsefî bir anlayışla irdelemeyi amaçlamaktadır. Tezimiz; giriş, sonuç ...
 • Boğalarda musk ksilen ve musk ketonun reproduktif toksisitesinin ın vitro araştırılması 

  Ötün, Barış (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Antik çağlardan beri doğal musk parfümlerin hazırlanmasında koku olarak kullanılmıştır. Doğal musk her zaman çok kıymetli olmuştur, erkek musk geyiklerinin (Moschus moschiferus) ekzokrin bezlerinde bulunur. Doğal musk ...
 • Çevre faktörünün işletme yetenek kullanım performansına etkileri 

  Öz, İlham (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  İşletmenin önemli hedefleri doğrultusunda, performansını arttıracak her türlü işlem, aksiyon ve becerileri içeren (Bryson, Ackermann ve Eden, 2007), girdileri etkili işletme çıktılarına dönüştüren (Li, Shang ve Slaughter, ...
 • Ankara-Gölbaşı tarım alanlarının zamansal değişim analizi 

  Manavbaşı, İsmail Doğukan (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Türkiye'de arazi kullanımı ivedi bir şekilde değişmektedir. Bilhassa meraların ve ormanların uğradığı zarar bunun başlıca örneğidir. Verimli zirai alanlarının kontrolsüz, plansız ve amaç dışı bir şekilde kullanılmaları, ...
 • Kadının aydınlatılmış onamı bağlamında sezaryen uygulamaları: Biyoetik bir değerlendirme 

  Özsavaş, Oya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tez çalışması, Türkiye'de sezaryen uygulamaları öncesi aydınlatılmış onamın usulüne uygun olarak alınması konusunda sıkıntıların mevcut olduğu varsayımına dayanılarak planlanmıştır. Bu tez çalışmasında hem biyoetik ...
 • Ceza hukukunda suça etki eden nedenler 

  Köksal, Atacan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Ceza kanunlarındaki suç tiplerinde suçların temel halinin düzenlenmesi kuraldır. Bununla birlikte, suçların temel hallerine suça etki eden nedenlerin eklenmesi mümkündür. Suça etki eden nedenler, suçun kurucu unsurlarından ...
 • XVI. yüzyıl divanlarında nasihat 

  Mollahaliloğlu, Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmada XVI. yüzyıl dîvânlarından on üç tanesi seçilerek nasihat muhtevası incelenmiştir. İncelenen dîvânlar; Âhî, Hayretî, Usûlî, Zâtî, Fuzûlî, Hayâlî, Muhibbî, Emrî, Taşlıcalı Yahyâ Bey, Murâdî, Nev'î, Bâkî ve ...
 • Makroekonomik belirsizliğin Güney Avrupa ekonomileri üzerine etkisi 

  Akyüz, Mert (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Makroekonomik belirsizliğin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi ekonomik aktörler için en önemli konulardan biridir ve politika yapıcılar son dönemde karar alma süreçlerinde belirsizliğe daha fazla dikkat çekmektedirler. ...
 • Tarihsel maddeci bir bellek teorisinin imkânı: Kolektif bellek'te Fatsa'yı aramak 

  Çelik, Gizem Ekin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tarihsel maddeci bir bellek teorisinin olanağı üzerine düşünmeyi hedefleyen, kolektif bellek literatürüne eleştirel bir yaklaşım iddiasında olan bu çalışmada amaç alanın yapısına ve organizasyonuna dair kökensel bir ...
 • Özel arşivlerin kamu yararı açısından düzenlenmesi: Stratejik bir model önerisi 

  Şeşen, Yasin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Dünyanın değişmesi beraberinde her türlü bilgi kaynağının da gelişmesini getirmektedir. Bu değişimlerden, arşiv alanı da olumlu etkilenmektedir. Arşivler, yeni teknolojiler ve materyal türleriyle sürekli gelişmektedir ve ...
 • Paylı mülkiyette paylaşmayı isteme hakkı ve bu hakkın sınırları 

  Öztürk, Yıldırım (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Paylaşmayı isteme hakkı, paylı mülkiyette her paydaşa tanınmış bir haktır. Bu hakkın niteliği, hakkın kullanıldığı durumlarda diğer paydaşların hukuki durumu, paylı mülkiyet ilişkisinin sona ereceği zaman gibi konularla ...
 • Vadeli işlem sözleşmelerinde ifa ihlalleri 

  Saruhan, Utku (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Türev sözleşmelerin popüler bir örneği olan Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures), organize borsalar tarafından kalitesi ve miktarı standardize edilmiş belirli bir dayanak varlığın, tarafların karşılıklı alım ve satım ...
 • Oryantalizm ve Batılı seyyahların gözüyle XIX. yüzyılda Türkistan'da kadın 

  Bayrak, Dilara (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Günümüz teknolojisi, görsel, yazılı ve sanal iletişim araçları ile birbirlerine uzak coğrafyalarda yaşayan insanların, günlük hayatlarına, siyasi gelişmelerine, kültürlerine dair bilgilere hızla ulaşımı kolaylaştırmaktadır. ...
 • Dağlık karst akiferleri için parametrik yağış-karstik kaynak boşalımı modeli geliştirilmesi 

  Çallı, Süleyman Selim (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Karstik akiferler hem alansal (difüzif) hem de noktasal (konsantre) beslenmeye sahip olan heterojen yeraltısuyu sistemleridir. Yüksek kotlarda bulunan dağlık karstik akiferlerinde yeraltısuyu beslenimi çoğunlukla kar ...
 • Konuta erişilebilirlik, konut talebi ve talebi etkileyen faktörlerin analizi: Ankara ili örneği 

  Kapusuz, Yunus Emre (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Geçen yüzyılın başlarından itibaren dünyada birçok ülkede gayrimenkullere yönelik ekonomik yaklaşımlara ağırlık verilerek bu alanda birçok model ortaya konulmuştur. Bu araştırmada; kentsel konut piyasalarının işleyişinde ...
 • Nohut (Cicer arietinum L.) tarımında farklı toprak işleme yöntemlerinin karşılaştırılması 

  Kasap, Abdullah (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmada; nohut tarımında 6 farklı toprak işleme yönteminin toprağın bazı fizikomekanik özellikleri, ürün verimi, verim unsurları, işletme karakteristikleri ve maliyet üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. ...
 • Ankara ilinde küçük işletmeler için ekonomik pasif ısıtmalı sera modellerinin geliştirilmesi 

  Özbay, Gürsel (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Bu araştırmanın amacı, Ankara ilinde küçük ölçekli aile işletmeleri için farklı tip, taşıyıcı konstrüksiyon ve örtü malzemesine sahip bireysel pasif güneş sera modellerinin ayrı başlıklar altında ayrıntılı olarak incelenmesi, ...
 • İmpulsive dirac sistemleri için saçılım problemi 

  Solmaz, Şeyda (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, spektral teori ve saçılım teorisinde kullanılan bazı temel kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde, tezde ele alınacak olan problemler ...
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu bakımından tahkime elverişlilik 

  Hendem, Burcu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tahkim, geçmişten günümüze uygulanan bir yargılamadır. Ancak her uyuşmazlık, tahkimle çözülememektedir. Bir uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülebilmesi için o uyuşmazlığın tahkime elverişli olması gerekmektedir. Ülkemizde, ...
 • Küresel iklim yönetişimi ve Türkiye 

  Temizel, Özlem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Küresel bir kriz boyutuna ulaşan iklim değişikliği, insanlığın yüz yüze kaldığı ve ivedilikle çözülmesi gereken en önemli meselelerden biri haline gelmiştir. İklim krizi ekosistemlerin ve insan yaşamının sürdürülebilirliğini ...

View more